Orkla Grube-Aktiebolags historiske arkiver skal ordnes og gjøres tilgjengelig

Orkla Industrimuseum og Interkommunalt Arkiv Trøndelag (IKA)
har startet opp et samarbeidsprosjekt med formål å ordne og gjøre tilgjengelig
arkivene etter Orkla Grube-Aktiebolag og datterselskaper. Prosjektet ble igangsatt høsten 2016 og har mottatt 330 000 kr i støtte fra Arkivverket og 30 000 kr fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune for det første året. Samtidig vil Orkla
Industrimuseum og IKA legge ned en betydelig egeninnsats. I løpet av det første
året er det forventet at omkring 100 hyllemeter arkiv skal være ordnet og tilgjengelig.
Det er datterselskapet Salvesen & Thams sitt arkiv som står først for
tur, og etterhvert vil arkivregistreringene bli tilgjengelige på Arkivportalen.no.

  • Del av en "Afsikt og Relation ang. Löckens Werck" fra 2. juni 1703.
    Del av en "Afsikt og Relation ang. Löckens Werck" fra 2. juni 1703.

Men dette er bare starten, ettersom arkivene består av omkring 800 hyllemeter samt ca. 16 000 kart og tegninger. Mens de eldste arkivstykkene er fra kobberverkstiden på 1600-tallet, er det fra 1900-tallet de store mengdene med arkivmateriale finnes. Disse gir en grundig dokumentasjon av framveksten av Orkla-konsernet fra starten i 1904 med Christian Thams som gründer, til gruvenedleggelsen og omstillingen som skjedde mot slutten av århundret.

Det er IKA som står for ordningsarbeidet, og arkivene vil i første omgang bli tilgjengelig i deres lokaler i Trondheim. Når Orkla Industrimuseum får bygd sitt nye museumsbygg som nå er under planlegging, er det meningen at arkivene skal flyttes dit og bli tilgjengelig for besøkende på Løkken Verk.